Działalność Rady Programowej reguluje art. 28a Ustawy o Radiofonii i Telewizji.

Rady Programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą piętnastu członków, których powołuje Krajowa Rada; dziesięciu członków Rady Programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych pięciu powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada Programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. Uchwały w sprawach programowych, podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, są przedmiotem obrad i postanowień Rady Programowej.